САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ (САЛЫҚ КОДЕКСІ)

САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ (САЛЫҚ КОДЕКСІ)

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОДЕКСІ

 

19-бап. Салық органдарының құқықтары мен міндеттері

 

  1. Салық органдары:

10) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабы 2-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша соттарға мәмілелерді жарамсыз деп тану, заңды тұлғаны тарату туралы талаптар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті мен міндеттеріне сәйкес өзге де талаптар қоюға құқылы.

 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi

49-бап. Заңды тұлғаны таратунегiздерi

  1. Соттыңшешiмiбойыншазаңдытұлға:

1) банкрот болған;

2) заңды тұлғаны құру кезiнде заңдардың түзетуге келмейтiн сипатта бұзылуына жол берiлуiне байланысты оны тiркеу жарамсыз деп танылған;

3) орналасқан жері бойынша немесе нақты мекенжайы бойынша заңды тұлға, сондай-ақ заңды тұлға бір жыл ішінде оларсыз жұмысістей алмайтын құрылтайшылар (қатысушылар) және лауазымды адамдар болмаған;

4) қызметін заңнаманы өрескел бұза отырып жүзегеасырған:

заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін қызметті үнемі жүзег еасырған;

қызметін тиісті лицензиясыз не заңнамалық актілерде тыйым салынған қызметті жүзеге асырған жағдайларда таратылуы мүмкін.

 

93-бап. Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтату ерекшеліктері

 

  1. Мәжбүрлі тәртіппен қызметін тоқтатуға бірмезгілде мынадай шарттарға сәйкескелетін:

1) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына дейін, бірақ осы Кодекстің 48-бабында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімінен кем болмайтын мерзімде:

салықтық есептілікті ұсынбаған;

экспорттық-импорттықоперацияларды жасамаған;

егеркүнтізбелікжылішіндегітөлемніңжәне (немесе) ақшааударымыныңсомасыреспубликалық бюджет туралызаңдабелгіленгенжәнетиістіқаржыжылының 1 қаңтарынақолданыстаболатынжалақының 12 еселенгенеңтөменмөлшеріненаспайтынжағдайлардықоспағанда, банктікшоттарбойыншатөлемдердіжәне (немесе) ақшааударымдарын, сондай-ақзейнетақытөлемдерінжәне (немесе) әлеуметтіктөлемдердіалудыжүзегеасырмаған;

қосылғанқұнсалығынтөлеушіретіндетіркеуесебіндетұрмаған;

2) күнтізбелікжылдың 1 қаңтарындағыжағдайбойынша:

қосылғанқұнсалығынтөлеушіретіндетіркеуесебіндетұрмаған;

осы Кодекстің 213 және 214-баптарында айқындалғантәртіппенсалықтықесептіліктіұсынудытоқтататұрмаған;

жекетұлғаларданмүлік, көлікқұралдарысалықтары, жерсалығы, бірыңғайжерсалығысалынатынобъектілердіқоспағанда, меншікқұқығындакөрсетілетінсалықтарсалынатынобъектілержоқ;

әлеуметтіктөлемдербойыншаберешегіжоқ;

салықтаржәнебюджеткетөленетінтөлемдер, кедендіктөлемдержәнереспубликалық бюджет туралызаңдабелгіленгенжәнетиістіқаржыжылының 1 қаңтарынақолданыстаболатын 6 еселенгенайлықесептіккөрсеткіштенасатынмөлшердегісалықтарбойыншасалықтықберешегіжоқ резидент-заңдытұлғалар, олардыңқұрылымдықбөлімшелері, бейрезидент-заңдытұлғаныңқұрылымдықбөлімшелері, қызметінқұрылымдықбөлімшеашпай, тұрақтымекемеарқылыжүзегеасыратынбейрезидент-заңдытұлғалар, дара кәсіпкерлержатады.

Осы тармақтыңережелері:

1) осы Кодекскесәйкессалықтықмониторингкежататын;

2) қызметін жер қойнауын пайдалануға арналған келісім шартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.

  1. Салықоргандарыжылсайын:

1) осы баптың 1-тармағының талаптарынасәйкескелетінсубъектілердіңбастапқытізбесін 1 наурызданкешіктірмейқалыптастырады;

2) мынадаймәліметтерді:

сәйкестендірунөмірін (олболғанжағдайда);

салықтөлеушініңтіркеунөмірін;

жекетұлғаныңтегін, атын, әкесініңатын (егеролжекебастыкуәландыратынқұжаттакөрсетілсе) не субъектініңатауын;

субъектініңорналасқанжеріндегісалықорганыныңатауын;

кредиторлардыңжәне (немесе) субъект мәжбүрлітүрдетаратылған (есептіктіркеуденшығарылған, қызметінтоқтатқан) жағдайдақұқықтары мен заңдымүдделеріқозғалатынөзге де тұлғалардыңөтініштерін (наразылықтарын) қабылдауүшінсалықорганыныңмекенжайынкөрсетеотырып, мәжбүрлітүрдетаратылуғажататынсубъектілердіңқалыптастырылғантізбесінбұқаралықақпаратқұралдарында 1 сәуірденкешіктірмейорналастырады;

3) субъектілердіңқалыптастырылғантізбесібұқаралықақпаратқұралдарындажарияланғаннанкейін 1 мамырданкешіктірмей, мәліметтералуүшін:

екіншідеңгейдегібанктергежәне банк операцияларыныңжекелегентүрлерінжүзегеасыратынұйымдарға – осы баптың 1-тармағы біріншібөлігінің 1) тармақшасындаайқындалғантөлемдержәне (немесе) ақшааударымдарытуралы;

уәкілеттімемлекеттікоргандарға – мүліктің, көлікқұралдарының, жеручаскелерінің бар-жоғытуралы;

әділеторгандарына – Сәйкестендірунөмірлерініңұлттықтізіліміндемәліметтердіңболуы (болмауы) туралысұраусалуларжібереді.

  1. Қойылатыннаразылықтардыңқұқыққасыйымдылығынрастайтынқұжаттарқосаберілген, кредиторлардыңнемесеөзге де тұлғалардыңөтініштерін (наразылықтарын) салықоргандарыкүнтізбелікжылдың 1 маусымынадейінқабылдайды.
  2. Мәжбүрлітүрдетаратуға (есептіктіркеуденшығаруға, қызметінтоқтатуға) жататынсубъектілердіңтүпкіліктітізбесі осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасындакөрсетілгенмәліметтералынғанжәнекредиторлардыңнемесеөзге де тұлғалардыңөтініштері (наразылықтары) болмағанжағдайдакүнтізбелікжылдың 1 шілдесіненкешіктірілмейқалыптастырылады.
  3. Салықоргандары осы баптың 4-тармағында көрсетілгентізбегеқосылғансубъектілергеқатыстымәжбүрлітүрдетарату (есептіктіркеуденшығару, қызметінтоқтату) үшінталапқоюарыздарынсотқакүнтізбелікжылдың 1 қыркүйегіненкешіктірмейжібереді.