«Жамбыл облысы Талас ауданының елді мекендерінде жануарларды асырау Қағидалары туралы»

«Жамбыл облысы Талас ауданының елді мекендерінде жануарларды асырау Қағидалары туралы»

 Жамбыл облысы мәслихаты шешімінің жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

 

Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі Әзірлеушімемлекеттікорганныңақпараты
1. Жобаныәзірлеушімемлекеттік орган «Талас ауданы әкімдігінің ветеринарлық бөлімі» КММ
2. Нормативтікқұқықтықактініқабылдауқажеттігініңнегіздемесі (нақтымақсаттары, уәждеріжәненормативтікқұқықтық акт қабылданғанактігесілтеме) Қазақстан Республикасының «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шiлдедегi Кодексiне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы»  2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы»  2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңына сәйкес
3. Жобақабылданғанжағдайдаболжанатынәлеуметтік-экономикалықжәне/немесеқұқықтықсалдар Жағымсыз әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық салдар болжанбайды
4. Осы нормативтікқұқықтық акт республикалықнемесежергіліктібюджеттершығыстарыныңкөбеюіннемесетүсімдерініңқысқаруынкөздейме жоқ
5. Жобанықабылдаудыңнақтымақсаттары, күтілетіннәтижелердіңмерзімі мен болжанатынтиімділігі Жамбыл облысы Талас ауданы  елді мекендерінде жануарларды асырау тәртібін айқындау
6. Жобадақаралатынмәселелербойыншаәкімніңнемесеәкімдіктіңбұрынқабылданғанактілеріжәнеолардыңіскеасырылунәтижелерітуралымәліметтер Жамбыл облысы Талас ауданының елді мекендерінде жануарларды асырау Қағидалары Жамбыл облысы Талас ауданының әкімдігінің 29 мамыр 2017 жыл №189 қаулысы
7. Әкімніңнемесе әкімдіктің бұрын қабылданған актілерін кейін жобаға сәйкес келтіру қажеттігі жоқ
8. Әкімніңтапсырмасыбойыншабасқаұйымдардақосымшасараптама (құқықтық, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржыжәнебасқа да) жүргізілгенжағдайда, оныңнәтижелері жоқ
9. Шешімжобасынмемлекеттікорганның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интернет-порталданемесебасқаақпараттықжүйеде) орналастырутуралыақпарат Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында көпшілік талқылауы үшін 2017 жылдың 31 мамырында орналастырылған.
10. Мемлекеттікорганның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтікмәні бар шешімжобасынабаспасөзрелизінорналастырутуралыақпарат (баспасөзрелизініңатауы, күні) Ашық нормативтік құқықтық актілердің Электронды Үкімет интернет-порталында орналастырылған.
11. Нормативтікқұқықтықактінімүдделімемлекеттікоргандарменкелісутуралымәліметтер Аудандық  ішкі істер
бөлімімен, Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Талас аудандық
аумақтық инспекциясымен, Талас аудандық аумақтық
қоғамдық денсаулық сақтау басқармасымен келісілген
12. Актіні қабылдағаннан кейін оны мемлекеттік тіркеу үшін әділет органдарына ұсынудың қажеттігі Шешім қабылдағаннан кейін мемлекеттік тіркеу үшін әділет органдарына ұсынылатын болады
13. Интернет-ресурстардықосаалғанда, бұқаралықақпаратқұралдарындажекекәсіпкерліксубъектілерініңмүдделерінқозғайтыннормативтікқұқықтықактілержобаларыныңжариялануытуралымәліметтер 2017 жылдың 31 мамырда ашық нормативтік-құқықтық актілерінің порталында, Талас аудандық газетінің «Талас тынысы» 2017 жылдың 8 тамызындағы №81(9945) жарияланған
14. «Құқықтықактілертуралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегіҚазақстанРеспубликасыЗаңының 18-бабының 8-тармағына (бұданәрі – Заң ) сәйкесуәкілеттімемлекеттікоргандардың интернет-ресурстарындатауарлардың, көрсетілетінқызметтердіңсаудасынанемесезияткерлікменшікқұқықтарынақатыстынормативтікқұқықтықактілержобаларыныңорналастырылуытуралымәліметтер Тауарлардың, көрсетілетінқызметтердіңсаудасынанемесезияткерлікменшікқұқықтарынақатысты емес
15. Реттеушілік әсерді талдау жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер (болған кезде) жоқ
16. Заңның 19-бабына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалыққорытындыларды ұсынбаған жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері туралы мәліметтер жоқ
17.** Қазақстан РеспубликасыныңҰлттық кәсіпкерлер палатасының жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалыққорытындыны ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер Жамбыл облысының кәсіпкерлер Палатасының 2017 жылғы 18 маусымдағы №1076/РПП08 хатымен  оң сараптамалық қорытынды алынған
18. Заңның 20-бабына сәйкес қоғамдық кеңестің нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдарды ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер Талас аудандық Қоғамдық кеңесінің төралқа мүшелерінің  отырысының ұсынымы 21.06.2017 жылдың №23
19.*** Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылған нормативтік құқықтық актілердің жобаларын көпшілік талқылауы туралы мәліметтер Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында көпшілік талқылауы үшін 2017 жылдың 31 мамырында орналастырылған.
20. Өзге де мәліметтер жоқ

 

 

 

Талас ауданы әкімінің

орынбасары                                                                                 Қ.Рахимжанов

 

Талас ауданы әкімдігінің

ветеринарлық бөлім басшысы                                                  Т.Алтынбек

 

____   _____________2017 ж.